Orthoquiz Reegel 2

1/11

Ech hu fir mäi Liewe gär eng gutt
2/11

Dee Proff hat ech op Septième an der
3/11

Komm, mir huelen den Owend einfach eng Pizza aus der
4/11

An dësem Geschäft kritt ee just nach pabeiers
5/11

Deng Tapéit am Living fannen ech ganz
6/11

Dat do geet keen eppes un, dat si menger
7/11

Hal op, soss kréien ech eng
8/11

Et wier besser gewiescht, du häss e bësse méi

9/11

Ech soen Iech
10/11

Mat dengen Iddie gëss de nach eng Kéier
11/11

Fir Vältesdag kafen ech menger Frëndin e
Erneut spielen

Ergebnis

Dieses Quiz teilen